Onderzoek over educatie

Deze portal biedt toegang tot verschillende onderzoeken en uitkomsten van enquêtes voor en door het onderwijs.

MBO-studenten over 4 en 5 mei

Bureau Omlo, Onderzoek aan zet en Onderzoeksbureau Xplore hebben twee deelstudies verricht. De eerste richt zich op de opvattingen en ideeën van mbo-studenten over 4 en 5 mei. De tweede bestaat uit een evaluatiestudie naar het bereik en de impact van een educatief lesprogramma voor het mbo, namelijk het zogenoemde 4FREE Magazine en een bijbehorende digitale leeromgeving.

Educatie in beeld

Inventarisatie van het educatief materiaal van Nederlandse oorlogsmusea en ideele instellingen die zich bezighouden met thema’s als burgerschap, de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en vrijheid en democratie.

Wat weten jongeren over de Tweede Wereldoorlog?

‘Wat weten Nederlandse jongeren over de Tweede Wereldoorlog?’ betreft een onderzoek naar kennis, kennisbronnen en attitudes van Nederlandse scholieren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Om goed zicht te krijgen op de huidige kennis van jongeren over de Tweede Wereldoorlog en op de manieren waarop zij zich hierover informeren, is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in het najaar van 2017 begonnen met een landelijk onderzoek naar kennis van jongeren over de Tweede Wereldoorlog.

Expertmeeting ‘De Actualiteit van de Tweede Wereldoorlog’

De actualiteit van de Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat op zichzelf steeds actueler wordt. Op 14 maart 2017 kwamen circa 40-50 experts uit het veld van musea en herinneringscentra, wetenschappelijk onderzoek, geschiedenisonderwijs en vakdidactiek bijeen in Amsterdam om van gedachten te wisselen over het leren van en over de Tweede Wereldoorlog.

Film in de klas

Uit eerder onderzoek (Veldkamp 2014) blijkt dat 68% van leraren in het primair onderwijs en 88% procent van docenten in het voorgezet onderwijs gebruik maakt van speelfilms als bron tijdens lessen over de Tweede Wereldoorlog. In 2016 is in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei aanvullend onderzoek gedaan.

Ooggetuigen

Veel leraren nodigen gastsprekers uit in de klas als zij lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. Nu steeds minder ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog onder ons zijn, is in deze publicatie onderzocht of en zo ja hoe gefilmde interviews met ooggetuigen over de oorlog gebruikt kunnen worden om deze lacune op te vangen.

Oorlogsverhalen in de klas

Een onderzoek in opdracht van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden en het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar de toekomst van het gastsprekerschap over de Tweede Wereldoorlog.

Oorlog in de klas

In het onderzoek is specifiek ingegaan op de bekendheid van oorlogsmusea, museumbezoek en de persoonlijke interesse van docenten.